Informujemy, że w terminie od dnia 25 marca 2019r. do dnia 25 kwietnia 2019 r. planujemy przeprowadzić nabór wniosków do udziału w projekcie pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Rybnickiego” planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego (typ 2. projektu „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest”).

Złożyć wniosek do udziału w Projekcie będzie mogła osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym obiektu położonego na terenie Powiatu Rybnickiego z zabudowanymi wyrobami budowlanymi zawierającymi azbest lub właściciel/współwłaściciel nieruchomości położonej na terenie gmin Powiatu Rybnickiego na której znajdują się odpady wyrobów budowlanych zawierających azbest.

 

Na co można uzyskać dotację?

  • demontaż z obiektu wyrobów budowlanych zawierających azbest, ich transport, unieszkodliwianie (składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub wydzielonej części składowisk odpadów innych niż niebezpieczne) z jednoczesnym przywróceniem stanu obiektu sprzed demontażu z wykorzystaniem fabrycznie nowych materiałów budowlanych niezawierających azbestu,

  • demontaż z obiektu wyrobów budowlanych zawierających azbest, ich transport, unieszkodliwianie (składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub wydzielonej części składowisk odpadów innych niż niebezpieczne),

  • transport znajdujących się na nieruchomości wyrobów budowlanych zawierających azbest i ich unieszkodliwianie (składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub wydzielonej części składowisk odpadów innych niż niebezpieczne).

 

Maksymalna wysokość dotacji:

Wysokość grantu będzie wynosić 100 % kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania z zastrzeżeniem, że wartość całkowita dotacji na:

  • demontaż, transport, unieszkodliwianie wyrobów budowlanych zawierających azbest, z wierzchniego pokrycia dachowego oraz/lub z elewacji wraz z niezbędnymi elementami montażowymi i uzupełniającymi w celu przywrócenia stanu obiektu sprzed demontażu z wykorzystaniem fabrycznie nowych materiałów budowlanych niezawierających azbestu, dla budynków mieszkalnych nie może przekroczyć 25 000,00 zł netto a dla pozostałych obiektów nie może przekroczyć 15 000,00 zł netto;

  • demontaż, transport, unieszkodliwianie wyrobów budowlanych zawierających azbest, z wierzchniego pokrycia dachowego oraz/lub z elewacji bez przywrócenia stanu obiektu sprzed demontażu, dla wszystkich obiektów nie może przekroczyć 10 000,00 zł netto,

  • transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest z nieruchomości nie może przekroczyć 5 000,00 zł netto.

  

Wzór wniosku będzie dostępny w dniu rozpoczęcia naboru wniosków tj. 25 marca 2019r. Uchwała zatwierdzająca regulamin naboru wniosków i realizacji projektu grantowego
pn. „Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Rybnickiego” jest dostępna na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Rybniku.

Odnośnik do uchwały - kliknij tutaj