Nowe regulacje przepisów nie zwalniają pieszych od obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i przechodzenia przez przejście dla pieszych. Stosuj metodę ograniczonego zaufania!

Przypominamy, że z dniem 1 czerwca 2021 roku zmianie uległy niektóre przepisy w Ustawy Prawo o ruchu drogowym. W związku z nowelizacją przepisów oraz wprowadzonym zakazem korzystania z telefonów komórkowych, oraz innych urządzeń elektronicznych w trakcie przechodzenia przez jezdnię, torowisko lub przejście dla pieszych.

Przypominamy, że:

• pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem.

PAMIĘTAJ! Nie zwalnia to z zachowania szczególnej ostrożności!

W dalszym ciągu zabrania się także pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.

• pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.

• zabrania się korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia, lub przechodzenia przez jezdnię, lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych;

• prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym wynosi 50 km/h, chyba że znaki stanowią inaczej.

• kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszając prędkość, tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującemu się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu, albo wchodzącemu na to przejście;

• kierujący tramwajem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu.